Procedura bezpieczeństwa COVID-19

Drukuj

„PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19” w Opolskim Klubie Taekwon-do

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych w Opolskim Klubie Taekwon-do i uczestników zajęć pozalekcyjnych, ich rodziców i prawnych opiekunów oraz zapobiegania rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2), a także określenie obowiązków i zadań trenerów, instruktorów i obsługi w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedury dotyczą prowadzenia treningów/zajęć pozalekcyjnych, nadzoru nad ćwiczącymi oraz zapobieganiu rozprzestrzenienia się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie klubu i innych miejscach wyznaczonych do treningu.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Trenerzy prowadzący zajęcia:

1. Odpowiadają za organizację i bezpieczeństwo trengów w czasie epidemii. 

2. Powiadamiają odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu. 

Rodzice (opiekunowie prawni):

1.Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa.

 2.Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.

 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

 4. Zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów do tzw. szybkiego kontaktu.

 5. Niezwłocznie informują trenerów o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

 Trenerzy:

 1. Informują prezesa klubu oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o podejrzeniu zachorowania.

 2. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie podopiecznych.

 3.Niezwłocznie informują prezesa klubu o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

  1.  

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie Opolskiego Klubu Taekwondo.

 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz trenerów z treścią niniejszej procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać prezes klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów i rodziców/uczestników zajęć.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.                                                                                             I. PRZYGOTOWANIE SALI TRENINGOWEJ DO PONOWNEGO OTWARCIA.

 1. Wyposażenie obiektu w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania:

2. Zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, sprzętu sportowego, powierzchni;

3. W razie potrzeby zakupienie termometru bezdotykowego.

2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez trenerów.

  Przygotowanie pomieszczeń i infrastruktury sportowej:

1.Dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń klubu;

2, Wydzielenie miejsca przyjmowania i odbioru dzieci;

3. Przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do klubu.                                                                 II. ORGANIZACJA PRACY.

1. W związku z możliwością uczęszczania do klubu ograniczonej liczby dzieci, uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

2. Rodzice, którzy zapiszą dziecko na treningi zobowiązani są złożyć odpowiednie oświadczenie zgłoszeniowe i przekazać go właściwemu trenerowi w dniu zajęć

3. Organizacja pracy klubu pozostaje bez zmian.

4.Poszczególne grupy uczestników treningów ćwiczą w stałych godzinach, według aktualnego harmonogramu treningowego.

5 W przypadku zmianowości grup i korzystania z tych samych urządzeń, dezynfekcja powinna odbyć się przed korzystaniem przez kolejną grupę.

6. Pomieszczenia klubu będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

7, Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8.Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

9.Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, włączników, dezynfekcji toalet.

10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie klubu. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos i zdezynfekowane dłonie.

11. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego (2 m) między sobą, w każdej przestrzeni.                                                 III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1. Rodzice zobowiązani są:

2. do przyprowadzania do klubu wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną /temperatura, katar, kaszel/;

3. udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w klubie

4.ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z klubu

5.stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie klubu

6. przekazania aktualnego numeru telefonu, z którym „klub” ma możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami;

7.do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.

8.Jeżeli w domu treującego przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno uczestniczyć w treningach organizowanych przez klub.

9.Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do/z części wyznaczonej przez klub. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu klubu.

10.Rodzic/opiekun prawny przekazuje trenerowi podpisane oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.                                                                                                                                                                               IV. ORGANIZACJA PRACY TRENERSKIEJ

1. Trenerzy będą prowadzić zajęcia sportowe z uwzględnieniem wymogów sanitarnych/ dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych sprzętów i trenażerów oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między ćwiczącymi/.

2. W sali, w której przebywają trenujący znajdują się tylko urządzenia sportowe i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.

3. Trenerzy mają obowiązek wyjaśnić trenującym nowe zasady obowiązujące w klubie i konieczność ich stosowania, m.in.:

-mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazience;

-unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny                                               

4. Trenerzy zwracają uwagę na organizację zajęć trenujących, tak aby unikać większych skupisk w sali.

5.Trenerzy zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

6.Trenerzy i pozostały personel obsługujący placówkę w miarę potrzeb powinni mieć możliwość korzystać z zapewnionych im środków ochrony – rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami klubu.

7. W czasie kontaktów z innymi osobami stosowanie dystansu społecznego.

8. Przed i po zajęciach wyznaczony personel cyklicznie dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

9.Trenerzy kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty elektronicznej, itp.                                                                                                                                                                                                                                              V. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW KLUBU.

1.Pracownicy zobowiązani są do:

-przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego;

- wietrzenia salki w cyklach ustalonych z trenerami prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

-dezynfekowania urządzeń przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

-utrzymania w czystości i dezynfekowania w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu, w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy.

- zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami, u których stwierdzono COVID-19;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

 

1. W przypadku zauważenia objawów:

a)      gorączka powyżej 38oC – możliwość dokonania bezdotykowego pomiaru
przez trenera/pracownika,

b)      kaszel,

c)      duszności,

d)     biegunka

zawiadomić niezwłocznie prezesa klubu oraz rodziców dziecka.

2. Dziecko z objawami należy natychmiast odizolować od osób zdrowych i przekazać rodzicowi/opiekunowi.

3. O zaistniałej sytuacji prezes powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

5. Prezes dalsze działania podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu, i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców

i trenerów klubu.

6. W przypadku ewentualnych objawów u trenerów/pracowników klubu, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury.

Niniejsza procedura obowiązuje od 1.06 2020 r.

Prezes Opolskego Klubu Taekwon-do